Chránime súkromie každého používateľa našej webovej stránky prevádzkovanej pod názvom „Automoli“, na internetovej doméne „www.automoli.com“ (ďalej len „Webová stránka“).
Správcom vašich údajov je spoločnosť Autoiso sp. z o.o. so sídlom na adrese: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Poľsko). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo spracovania osobných údajov nami, ako aj ak by ste chceli podať pokyny týkajúce sa vašich údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: support@autoiso.pl alebo na vyššie uvedenej adrese sídla.

I. Spracúvané osobné údaje, účely, právne základy a obdobia spracovania

Môžeme zbierať, ukladať a spracúvať nasledujúce typy údajov:

1) Informácie o počítači používateľa, návštevách a používaní Webovej stránky (najmä: IP adresa, informácie o prehliadači a operačnom systéme, približná poloha, zdroj odkazu na Webovú stránku a história používania), ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov za účelom zabezpečenia správneho fungovania stránky, po dobu až do ukončenia týchto činností alebo do účinného námietky používateľa, a na základe vášho súhlasu s cieľom zlepšiť používanie stránky uložením nastavení vybraných používateľom (ako napríklad niektoré prvky vzhľadu Webovej stránky, prihlasovacie údaje), ako aj zmenou Webovej stránky a vykonávaním marketingových aktivít na základe analýzy jej používania používateľmi, po dobu až do odvolania súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať výberom takejto možnosti v nastaveniach Webovej stránky, ale to neovplyvní zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Väčšina týchto údajov je poskytnutá prostredníctvom cookies alebo podobných technológií. To nie je nutné, okrem údajov nevyhnutných pre správne fungovanie Webovej stránky, takže môžete zmeniť rozsah zdieľania údajov výberom vhodných nastavení Cookies vo webovom prehliadači alebo v nastaveniach na Webovej stránke, hoci ako dôsledok niektoré funkcie Webovej stránky nemusia fungovať správne;
2) Informácie potrebné pre poskytovanie služieb dostupných na Webovej stránke (najmä: e-mailová adresa, heslo, krstné meno a priezvisko, názov, adresa, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu, telefónne číslo, história používania našich služieb), ktoré spracúvame na základe:
a) zmlúv opísaných v podmienkach služieb zverejnených na Webovej stránke a podmienkach obchodnej spolupráce dostupných na Webovej stránke, za účelom uzavretia, vykonania a ukončenia týchto zmlúv, po dobu ich uzavretia a platnosti,
b) našich oprávnených záujmov za účelom uzavretia vyššie uvedených zmlúv, ochrany pred nárokmi a realizácie súvisiacich nárokov, priameho marketingu, analýzy využívania našich služieb, až do 6 rokov od roku, v ktorom bola zmluva vykonaná alebo ukončená, alebo do úspešného námietky používateľa, ale nie menej ako do ukončenia nárokov súvisiacich so zmluvou a uplynutia lehoty premlčania,

c) právnych povinností vyplývajúcich zo Zákona o účtovníctve (čl. 4 odst. 2 a čl. 20-21, 71 odst. 1), Daňového poriadku (čl. 88 odst. 1) a Zákona o DPH (čl. 112-112a) na dokumentovanie transakcií a daňových vyrovnaní, po dobu uvedenú v týchto zákonoch (v súčasnosti podľa čl. 74 odst. 2 Zákona o účtovníctve, čl. 112 Zákona o DPH a čl. 70 § 1 Daňového poriadku je to obdobie 5 rokov od začiatku roka nasledujúceho po fiškálnom roku, na ktorý sa údaje vzťahujú).

Poskytnutie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou (bod a a b) alebo právnou požiadavkou (bod c) a je nevyhnutné pri používaní služieb poskytovaných na Webovej stránke;

3) Informácie súvisiace s odberom informačných služieb na Webovej stránke (e-mailová adresa), najmä za účelom posielania elektronického newslettera s informáciami súvisiacimi s obsahom Webovej stránky, vrátane marketingových materiálov, na základe súhlasu používateľa, po dobu fungovania týchto služieb alebo až do odvolania súhlasu. Poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ale je nevyhnutné pre využívanie odberu;

4) Informácie nevyhnutné pre komunikáciu (najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko, údaje zo sociálnych sietí a obsah korešpondencie), ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov za účelom komunikácie s používateľmi, pre ochranu pred nárokmi a realizáciu súvisiacich nárokov, až do 6 rokov od roku, v ktorom bola komunikácia ukončená, alebo do úspešného námietky používateľa. Poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ale je nevyhnutné pre komunikáciu.

II. Cookies

Webová stránka používa súbory označované ako cookies alebo iné podobné technológie, v tomto dokumente kolektívne označované ako „Cookies“. Cookies obsahujú informácie odoslané webovým serverom do internetového prehliadača používateľa, ktoré sú v tomto prehliadači uložené. Potom sú tieto informácie odoslané späť na server pri každom otvorení webovej stránky z tohto servera prehliadačom. Toto umožňuje serveru identifikovať a sledovať prehliadač používateľa zaznamenávaním rôznych typov jeho aktivity na tejto stránke a potom analyzovať takto získané údaje.
Webová stránka môže používať Cookies najmä:
– npotrebné na umožnenie používania základných funkcií Webovej stránky a jej správneho fungovania;
– umožňujúce uloženie preferencií používateľa závislých na ňom a zariadení, s ktorým používa Webovú stránku, ovplyvňujúcich jej vzhľad alebo fungovanie, napr. pokiaľ ide o jazyk alebo približnú polohu, a ukladanie prihlasovacích údajov používateľa;
– umožňujúce vykonávanie a analýzu štatistík využívania Webovej stránky používateľmi, s cieľom zaviesť zlepšenia a ďalšie zmeny na Webovej stránke na základe toho;
– umožňujúce vykonávanie marketingových aktivít, vrátane zobrazovania reklám pomocou profilovania používateľov (pozri oddiel III Ochrany osobných údajov).
Webová stránka používa relačné Cookies na sledovanie používateľov využívajúcich Webovú stránku, zatiaľ čo trvalé Cookies na rozpoznanie používateľov navštevujúcich Webovú stránku. Relačné Cookies sú z počítača používateľa odstránené pri zatvorení jeho prehliadača. Trvalé cookies zostávajú na počítači používateľa, kým nebudú odstránené alebo nevypršia.
Tretie strany, najmä naši inzerenti alebo platobné služby spolupracujúce s nami, môžu tiež používať Cookies vo vzťahu k používateľom Webovej stránky podľa podmienok stanovených na ich webových stránkach. Najmä na analýzu toho, ako používatelia využívajú Webovú stránku, používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), ktorá pomocou Cookies uložených na počítačoch používateľov umožňuje zber a analýzu štatistických informácií a iných o využívaní Webovej stránky za účelom získania poznatkov o tom, ako je Webová stránka využívaná, vrátane skúmania účinnosti marketingu a zobrazovania reklám prispôsobených používateľom (zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú dostupné na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html).
Používanie Cookies vyžaduje váš súhlas, pokiaľ nejde o Cookies nevyhnutné na poskytovanie služby poskytovanej nami prostredníctvom Webovej stránky na vašu žiadosť. Súhlas s používaním Cookies z našej Webovej stránky je vyjadrený prostredníctvom nastavení, ktoré si vyberiete vo webovom prehliadači. Väčšina prehliadačov umožňuje výber možnosti odmietnutia všetkých Cookies alebo Cookies tretích strán. Napríklad v prehliadači Chrome môžete zvoliť možnosť odmietnuť všetky Cookies výberom v časti „Nastavenia“ „Súkromie a bezpečnosť“, potom „Cookies“ a tam kliknutím na prepínač v polohe „Blokované“. Avšak odmietnutie všetkých Cookies môže sťažiť alebo dokonca znemožniť používanie webových stránok, najmä pri prihlasovaní na týchto stránkach. Navyše vás žiadame, aby ste potvrdili váš súhlas s používaním Cookies pri návšteve Webovej stránky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení prehliadača alebo nastavení súhlasu dostupných na Webovej stránke alebo nás informovaním e-mailom, čo však zostane bez vplyvu na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

III. Automatizované rozhodovanie

Údaje spracúvané nami môžu byť použité nami alebo našimi partnermi (príjemcami údajov) na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, t.j. použitie osobných údajov na posúdenie osobných faktorov jednotlivca, ako sú jeho preferencie alebo záujmy, najmä na reklamu našich služieb na Webovej stránke alebo iných webových stránkach (naši partneri poskytujúci reklamné služby pre nás s použitím Cookies môžu automaticky vytvoriť takzvaný profil vašich preferencií a zobrazovať reklamy našich služieb pre vás na webových stránkach, pretože ste tieto služby v minulosti využili alebo navštívili našu Webovú stránku). Súhlas nie je vyžadovaný na vykonávanie takýchto aktivít, pretože nemajú právne účinky na vás alebo vás podstatne neovplyvňujú podobným spôsobom, avšak profilovanie sa vykonáva s použitím Cookies, ktoré sú používané po získaní vášho súhlasu (pozri oddiel II Ochrany osobných údajov).

IV. Príjemcovia údajov

Naši zamestnanci a spolupracovníci môžu mať prístup k údajom používateľov, ak je to odôvodnené na realizáciu cieľov definovaných v tejto Zásade ochrany osobných údajov, za predpokladu, že sú povinní tieto údaje riadne chrániť.
Vaše údaje môžeme zverejniť subjektom, s ktorými spolupracujeme a ktoré tieto údaje spracovávajú v našom mene (príjemcovia údajov) za účelom poskytovania služieb v oblastiach: hosting, IT, štatistika a analýzy, marketing, softvér pre riadenie spoločnosti a databázy kontaktov, elektronická komunikácia, internetové platby, bankovníctvo, účtovníctvo a právne poradenstvo, zber a zdieľanie údajov o vozidlách, hodnotenie vozidiel. Tieto subjekty môžu kombinovať informácie, ktoré im boli zverejnené, s inými údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali pri využívaní ich služieb.
Údaje môžu byť prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ale iba do krajín alebo subjektov, ktoré zabezpečujú úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúcu predpisom EÚ, najmä tým, pre ktoré Európska komisia vydala príslušné rozhodnutie alebo ktoré uplatňujú takzvané štandardné doložky určené Európskou komisiou v Vykonávacom rozhodnutí č. 2021/914 zo 4. júna 2021.

Okrem toho môžeme údaje o používateľoch prenášať verejným subjektom len v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi.

V. Práva používateľov

Ako používateľ webového sídla máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a namietať proti ich spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Na toto všetko nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom.
Ako používateľ webového sídla máte právo podať sťažnosť na naše činnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov u Predsedu Úradu na ochranu osobných údajov (DPO) v Poľsku alebo jeho ekvivalentu v inom členskom štáte EÚ, v súlade s vaším obvyklým miestom pobytu, miestom práce alebo miestom domnelého porušenia. Budeme vďační, ak nám pred podaním sťažnosti dáte vedieť o svojich pripomienkach k našim činnostiam a tým nám dáte príležitosť pokúsiť sa vec vyjasniť sami.

VI. Zabezpečenie vašich osobných informácií

Prijať budeme primerané technické a organizačné opatrenia na zabránenie strate, zneužitiu alebo zmenám vašich osobných informácií.
Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytnete, budú uložené na našich zabezpečených (chránených heslom a firewallom) serveroch. Všetky elektronické transakcie, ktoré vykonáte s nami alebo prijmete od nás, a citlivá a/alebo súkromná výmena údajov budú šifrované pomocou technológie SSL.
Kvôli svojej povahe je prenos údajov cez internet inherentne nezabezpečený. Avšak používame rôzne opatrenia na zabezpečenie vašich údajov. Ak by ste nám chceli poskytnúť odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti, povzbudzujeme vás, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára alebo na našu e-mailovú adresu.
Ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti vášho hesla a používateľských údajov a nemali by ste ich zverejňovať iným osobám. Požadovať po vás heslo budeme len pri prihlásení sa na webové sídlo.

VII. Webové stránky tretích strán

Webové sídlo obsahuje odkazy na iné webové stránky. Za politiku ochrany osobných údajov a praktiky spracovania osobných údajov na týchto webových stránkach zodpovedajú ich prevádzkovatelia.