Vi skyddar varje användares integritet på vår webbplats som drivs under namnet ”Automoli”, på internetdomänen ”www.automoli.com” (hädanefter kallad ”Webbplatsen”).
Dina data administreras av Autoiso sp. z o.o. med säte på: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Polen). Om du har frågor gällande vår sekretesspolicy eller behandlingen av personuppgifter av oss, eller om du vill lämna instruktioner gällande dina uppgifter, kontakta oss på e-postadressen: support@autoiso.pl eller på ovan nämnda registrerade kontorsadress.

I. Behandlade personuppgifter, syften, rättsliga grunder och behandlingsperioder

Vi kan samla in, lagra och behandla följande typer av data:

1) Information om användarens dator, besök på och användning av Webbplatsen (särskilt: IP-adress, information om webbläsare och operativsystem, ungefärlig plats, hänvisningskälla till Webbplatsen och användningshistorik), som vi behandlar på grundval av vårt legitima intresse för att säkerställa Webbplatsens korrekta funktion, för perioden till dess dessa aktiviteter är slutförda eller till en effektiv invändning från användaren, och på grundval av ditt samtycke för att förbättra användningen av den genom att spara inställningar valda av användaren (som vissa delar av Webbplatsens utseende, inloggningsuppgifter), samt ändring av Webbplatsen och genomförande av marknadsföringsaktiviteter baserade på analys av dess användning av användarna, för perioden tills samtycke återkallas. Du kan återkalla samtycket när som helst genom att välja ett sådant alternativ i Webbplatsens inställningar, men detta kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen baserad på samtycke före dess återkallelse. De flesta av dessa uppgifter tillhandahålls genom cookies eller liknande teknologier. Det är inte nödvändigt, förutom för data som är nödvändiga för Webbplatsens korrekta funktion, så du kan ändra omfattningen av datadelning genom att välja lämpliga Cookies-inställningar i webbläsaren eller i inställningarna på Webbplatsen, även om detta som en följd kan leda till att vissa funktioner på Webbplatsen inte fungerar korrekt;
2) Information som är nödvändig för att tillhandahålla tjänster som finns tillgängliga på Webbplatsen (särskilt: e-postadress, lösenord, för- och efternamn, namn, adress, skatteidentifikationsnummer, bankkontonummer, telefonnummer, historik av användning av våra tjänster), som vi behandlar på grundval av:
a) kontrakt som beskrivs i tjänstevillkoren som publiceras på Webbplatsen och affärssamarbetsvillkor som finns tillgängliga på Webbplatsen, för ändamålet att ingå, genomföra och avsluta dessa kontrakt, för perioden av deras ingående och giltighet,
b) våra legitima intressen för ändamålet att ingå ovanstående kontrakt, skydd mot anspråk och realisering av relaterade anspråk, direktmarknadsföring, analys av användningen av våra tjänster, i upp till 6 år från det år då kontraktet utfördes eller avslutades, eller till en framgångsrik invändning från användaren, men inte mindre än till avslutandet av anspråk relaterade till kontraktet och utgången av preskriptionstiden,

c) rättsliga skyldigheter som följer av bokföringslagen (art. 4 sek. 2 och art. 20-21, 71 sek. 1), skatteförordningen (art. 88 sek. 1) och mervärdesskattelagen (art. 112-112a) för att dokumentera transaktioner och skatteuppgörelser, för de perioder som anges i dessa lagar (för närvarande enligt art. 74 sek. 2 i bokföringslagen, art. 112 i mervärdesskattelagen och art. 70 § 1 i skatteförordningen är det en period av 5 år från början av året efter det skatteår som uppgifterna avser).

Tillhandahållandet av dessa uppgifter är ett kontraktskrav (pts. a och b) eller ett lagligt krav (pt. c) och är nödvändigt vid användning av tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen;

3) Information relaterad till att prenumerera på informationstjänster på Webbplatsen (e-postadress), särskilt för ändamålet att skicka dig ett elektroniskt nyhetsbrev med information relaterad till Webbplatsens innehåll, inklusive marknadsföringsmaterial, baserat på användarens samtycke, för perioden av dessa tjänsters funktion eller tills samtycke återkallas. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte ett lagstadgat eller kontraktuellt krav, men är nödvändigt för att använda prenumerationen;

4) Information som är nödvändig för kommunikation (särskilt e-postadress, telefonnummer, för- och efternamn, data från sociala nätverk och korrespondensinnehåll), som vi behandlar på grundval av våra legitima intressen för ändamålet att kommunicera med användare, för skydd mot anspråk och realisering av relaterade anspråk, i upp till 6 år från det år då kommunikationen avslutades, eller till en framgångsrik invändning från användaren. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte ett lagstadgat eller kontraktuellt krav, men är nödvändigt för kommunikation.

II. Kakor

Webbplatsen använder filer som kallas kakor eller andra liknande tekniker, gemensamt benämnda som ”Kakor” i detta dokument. Kakor innehåller information som skickas av en webbserver till en användares internetwebbläsare, vilken lagras i den webbläsaren. Sedan skickas denna information tillbaka till servern varje gång webbläsaren öppnar en webbsida från den servern. Detta gör att servern kan identifiera och spåra användarens webbläsare genom att registrera olika typer av dess aktivitet på denna sida och sedan analysera sådana erhållna data.
Webbplatsen kan använda Kakor i synnerhet:
– nödvändiga för att möjliggöra användning av grundläggande funktioner på Webbplatsen och dess korrekta funktion;
– som möjliggör att spara användarpreferenser som beror på honom och den enhet med vilken han använder Webbplatsen, som påverkar dess utseende eller funktion, t.ex. när det gäller språk eller ungefärlig plats, och spara användarens inloggningsuppgifter;
– som möjliggör genomförande och analys av statistik över Webbplatsens användning av användare, för att införa förbättringar och andra ändringar på Webbplatsen baserat på detta;
– som möjliggör genomförande av marknadsföringsaktiviteter, inklusive visning av annonser med användarprofilering (se avsnitt III i sekretesspolicyn).
Webbplatsen använder sessionskakor för att spåra användare som använder Webbplatsen, medan beständiga kakor för att känna igen användare som besöker Webbplatsen. Sessionskakor raderas från användarens dator när hans webbläsare stängs. Beständiga kakor kvarstår på användarens dator tills de raderas eller löper ut.
Tredje parter, i synnerhet våra annonsörer eller betaltjänster som samarbetar med oss, kan också använda Kakor i förhållande till Webbplatsens användare enligt villkoren på deras webbplatser. I synnerhet, för att analysera hur användare använder Webbplatsen, använder vi Google Analytics, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), som genom att använda Kakor lagrade på användarnas datorer möjliggör insamling och analys av statistisk information och annat om användningen av Webbplatsen för att få kunskap om hur Webbplatsen används, inklusive forskning om effektiviteten av marknadsföring och visning av anpassade annonser för användare (Googles sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/privacypolicy.html).
Användningen av Kakor kräver ditt samtycke, såvida de inte är Kakor som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten som tillhandahålls av oss genom Webbplatsen på din begäran. Samtycke till användningen av Kakor från vår Webbplats uttrycks genom de inställningar du väljer i webbläsaren. De flesta webbläsare tillåter dig att välja alternativet att avvisa alla Kakor eller tredjepartskakor. Till exempel, i Chrome-webbläsaren, kan du välja alternativet att avvisa alla Kakor genom att välja i avsnittet ”Inställningar” ”Sekretess och säkerhet”, sedan ”Kakor” och där klicka på strömbrytaren vid positionen ”Blockerad”. Men att avvisa alla Kakor kan göra det svårt eller till och med omöjligt att använda webbplatser, särskilt när du loggar in på dessa sidor. Dessutom ber vi dig att bekräfta ditt samtycke till användningen av Kakor när du besöker Webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra webbläsarinställningarna eller samtyckesinställningarna som finns tillgängliga på Webbplatsen eller genom att informera oss via e-post, vilket dock kommer att förbli utan effekt på lagligheten av behandlingen som utförts baserat på samtycke före dess återkallelse.

III. Automatiserat beslutsfattande

De uppgifter som behandlas av oss kan användas av oss eller våra partner (datamottagare) för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, dvs. användning av personuppgifter för att bedöma personliga faktorer hos en individ såsom deras preferenser eller intressen, särskilt för reklam för våra tjänster på Webbplatsen eller andra webbplatser (våra partner som tillhandahåller annonstjänster för oss med användning av Kakor kan automatiskt skapa en så kallad profil av dina preferenser och visa annonser för våra tjänster för dig på webbplatser, eftersom du har använt dessa tjänster tidigare eller besökt vår Webbplats). Samtycke krävs inte för att genomföra sådana aktiviteter eftersom de inte har juridiska effekter på dig eller påverkar dig på ett betydande sätt på liknande sätt, men profilering görs med användning av Kakor, som används efter att ha erhållit ditt samtycke (se avsnitt II i sekretesspolicyn).

IV. Mottagare av data

Våra anställda och medarbetare kan ha tillgång till användardata om det är motiverat för att realisera de syften som definieras i denna Sekretesspolicy, förutsatt att de är skyldiga att skydda dessa data på lämpligt sätt.
Vi kan lämna ut dina data till enheter som vi samarbetar med och som behandlar dessa data på våra vägnar (datamottagare) för att tillhandahålla tjänster åt oss inom områdena: hosting, IT, statistik och analys, marknadsföring, mjukvara för företagsledning och kontaktdatahantering, och elektronisk kommunikation, internetbetalningar, bankväsen, bokföring och juridisk rådgivning, insamling och delning av fordonsdata, fordonvärdering. Dessa enheter kan kombinera informationen som lämnas ut till dem med andra data som mottagits från dig eller erhållits vid användning av deras tjänster.
Data kan överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men endast till länder eller enheter som tillhandahåller en nivå av personuppgiftsskydd som motsvarar EU-förordningar, särskilt till de för vilka Europeiska kommissionen har utfärdat ett lämpligt beslut eller som tillämpar så kallade standardklausuler som specificeras av Europeiska kommissionen i genomförandebeslut nr. 2021/914 av den 4 juni 2021.

Dessutom kan vi överföra data om användare till offentliga enheter endast i den utsträckning som krävs av tillämplig lag.

V. Användarrättigheter

Som användare av Webbplatsen har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätta dem, radera dem eller begränsa deras behandling, och att göra invändningar mot deras behandling, samt rätten till dataportabilitet. För att göra detta, kontakta oss via kontaktformuläret eller via e-post.
Som användare av Webbplatsen har du rätt att inge ett klagomål om våra aktiviteter i behandlingen av dina personuppgifter till Ordföranden för Byrån för skydd av personuppgifter (DPO) i Polen eller dess motsvarighet i annan EU-medlemsstat, enligt din vanliga vistelseort, arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Vi kommer att vara tacksamma om du, innan du lämnar in ett klagomål, låter oss veta dina synpunkter på våra åtgärder, och därmed ger oss en chans att försöka klarlägga saken själva.

VI. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.
Vi kommer att lagra all den personliga information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska transaktioner som du gör till eller tar emot från oss och känslig och/eller privat datautbyte kommer att krypteras med SSL-teknik.
På grund av dess natur är dataöverföring över Internet inneboende osäker. Vi använder dock olika åtgärder för att säkra dina data. Om du vill ge oss rekommendationer gällande säkerheten uppmanar vi dig att kontakta oss genom kontaktformuläret eller till vår e-postadress.
Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och användaruppgifter konfidentiella och du ska inte avslöja dem för andra personer. Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på Webbplatsen).

VII. Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. De enheter som driver dem är ansvariga för sekretesspolicyn och praxis för behand