Podmienky služby

I. Úvod

 1. Tento Poriadok definuje pravidlá používania webovej stránky udržiavanej pod názvom „Automoli“ v internetovej doméne „www.automoli.com“ (ďalej len „Web“). Ak nesúhlasíte s dodržiavaním tohto Poriadku alebo niektorého z jeho ustanovení, mali by ste Web okamžite opustiť.
 2. Úplný názov našej spoločnosti: “AutoISO Sp. z o.o.”. Naše daňové identifikačné číslo v Poľsku (NIP-PL): PL6342976575. Naša adresa miesta podnikania: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Poľsko). Môžete nás kontaktovať vyplnením formulára na podstránke „Kontakt“ na Webe alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: support@autoiso.pl.
 3. Hlavným cieľom Webu je poskytnúť jeho používateľom čo najviac technických a historických údajov o konkrétnom vozidle (pozri definíciu Údajov o vozidle v bode II Poriadku) na základe uvedených používateľmi základných údajov identifikujúcich dané vozidlo. Údaje o vozidle získavame z Databázy (pozri definíciu v bode II Poriadku). Napriek nášmu úsiliu zabezpečiť, aby Údaje o vozidle boli spoľahlivým zdrojom poznatkov o konkrétnom vozidle, nie je možné úplne overiť ich súlad s aktuálnym skutočným stavom , môžu preto duplikovať zdrojové chyby Databázy a líšiť sa od aktuálneho skutočného stavu. Z tohto dôvodu by sa s Údajmi o vozidle malo zaobchádzať iba ako s pomocným nástrojom na posúdenie histórie a stavu daného vozidla a potom vždy priamo overiť aktuálny skutočný stav tohto vozidla a jeho dokladov, najmä pred rozhodnutím o jeho kúpe. Prístup k údajom o vozidle môže byť platený. Údaje o vozidle neobsahujú žiadne osobné údaje. Typ informácií obsiahnutých v Údajoch o vozidle sa môže pre každé vozidlo líšiť. Možnosť získania konkrétnych informácií závisí od toho, či sú tieto informácie k dispozícii v Databáze. Pred vygenerovaním údajov o vozidle je možné skontrolovať, či databáza obsahuje konkrétny typ informácií.
 4. Služby dostupné na Webe sú určené pre fyzické osoby, právnické osoby a iné subjekty, ktoré majú svoje bydlisko alebo sídlo v geografických hraniciach Európy (najmä krajín Európskeho hospodárskeho priestoru) a Severnej Ameriky.
 5. Služby na Webe sú určené iba pre osoby, ktoré dovršili 18 rokov veku.
 6. Pravidlá spracúvania osobných údajov nami a používania súborov nazývaných sušienky (cookies) sú uvedené v našej Politike súkromia dostupnej na Webe.
 7. Aby mohol používateľ využívať Web, musí používať zariadenie s prístupom na internet, so správne nainštalovaným a nakonfigurovaným internetovým prehliadačom v najaktuálnejšej verzii. Na využívanie niektorých z funkcií Webu je potrebné používať softvér Java a Java Script a tiež povoliť používanie cookies. Nie sme zodpovední za nedostatočný prístup k údajom zverejňovaným na našom Webe v dôsledku nesúladu zariadenia používateľa s vyššie uvedenými technickými požiadavkami.

II. Definície

V tomto Poriadku majú pojmy uvedené nižšie nasledujúci význam:
Údaje o vozidle“ znamenajú súbor rôznych druhov údajov o konkrétnom vozidle získaných z databázy, sprístupňovaný prostredníctvom Webu vo forme prehľadu (tieto údaje môžu obsahovať informácie o histórii vozidla, technických údajoch, opatreniach na zlepšenie bezpečnosti vozidla a pod.), pričom tieto údaje by mali byť považované iba za pomocný nástroj na posúdenie histórie a stavu daného vozidla, pretože nie sú úplne overené, pokiaľ ide o súlad s aktuálnym skutočným stavom tohto vozidla.

Spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba, ktorá koná. pre účely nesúvisiace s obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

Databáza“ znamená všetky zdroje Údajov o vozidle, ktoré máme k dispozícii, najmä našu databázu a databázy, s ktorými spolupracujeme, najmä National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov/), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Vehicle & Operator Services Agency (VOSA, https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency) a ďalšie databázy obsahujúce údaje o vozidlách.

III. Licencia na používanie Webu a materiálov na ňom dostupných

 1. S výhradou iných ustanovení, všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Web a na materiály na Webe patria nám alebo našim poskytovateľom licencie.
 2. Zakazuje sa najmä:
  1. distribúcia materiálov získaných z Webu (vrátane distribúcie na inej webovej stránke);
  2. predaj, prenájom, vypožičiavanie, darovanie, prevod alebo sublicencovanie Webu alebo materiálov z Webu;
  3. verejné reprodukovanie akýchkoľvek materiálov z webových Webu;
  4. reprodukovanie, duplikovanie, kopírovanie alebo iné použitie materiálov z Webu na komerčné účely; alebo
  5. zmeny alebo iné úpravy akéhokoľvek materiálu z Webu; bez nášho predchádzajúceho a výslovného písomného súhlasu.

IV. Užívanie Webu

 1. Je zakázané užívať Web akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ho poškodzoval alebo nepriaznivo ovplyvňoval možnosti využívania Webu; alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je nelegálny, nezákonný, škodlivý alebo súvisí s akýmkoľvek nelegálnym, nezákonným alebo škodlivým účelom alebo aktivitou. Vyhradzujeme si všetky práva na akékoľvek informácie a materiály, vrátane grafických a ďalších, ktoré sú na tomto Webe k dispozícii.
 2. Je zakázané využívať Web na kopírovanie, využívanie, ukladanie, prenos, odosielanie, zverejňovanie alebo distribúciu akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahujú akýkoľvek špionážny softvér, vírusy, trójské kône, červy , keystroke logger, rootkit alebo iný škodlivý softvér či zariadenia, alebo odkazujú na ne.
 3. Je zakázané akékoľvek systematické alebo automatické zhromažďovanie údajov z Webu alebo údajov súvisiacich s Webom (aj pomocu nasledujúcich techník: scraping, data mining, data extraction a data harvesting) bez nášho písomného súhlasu.
 4. Je zakázané využívať Web na účely prenosu alebo odosielania nevyžiadaných obchodných informácií.
 5. Je zakázané využívať Web na akékoľvek marketingové účely bez nášho písomného súhlasu.

V. Obmedzený prístup

 1. Prístup k niektorým zdrojom Webu je obmedzený. Máme právo obmedziť prístup k iným zdrojom Webu alebo obmedziť prístup k celému Webu, s výhradou práv používateľov vyplývajúcich z predtým uzavretých zmlúv.
 2. V prípade, že od nás používateľ získa prihlasovacie meno alebo prihlasovacie meno a heslo umožňujúce prístup k zdrojom s obmedzeným prístupom na Web, popr. k inému obsahu alebo službám s obmedzeným prístupom, je používateľ povinný zabezpečiť heslo a prihlasovacie meno tak, aby nebolo prezradené žiadnej tretej osobe.

VI. Obsah uverejnený používateľom

 1. Obsah uverejnený používateľom na Webe nemôže byť v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami spoločenského spolužitia, Netiketou a inými zavedenými zvyklosťami alebo porušovať akékoľvek práva tretích strán, ani nesmie viesť ku vzniku akéhokoľvek nároku alebo právneho opravného prostriedku proti používateľovi, nám alebo tretej strane (v každom prípade, v rozsahu každégo príslušného práva).
 2. Je zakázané zverejňovať na Webe akýkoľvek obsah, ktorý je alebo bol predmetom akéhokoľvek už prebiehajúceho alebo potenciálne hroziaceho sporu alebo podobného konania.
 3. Vyhradzujeme si právo meniť a odstraňovať ľubovoľný obsah alebo materiál pridaný na Web, ktorý je na ňom uložený alebo uverejnený.
 4. S výhradou ustanovení tohto Poriadku a platných právnych predpisov, pokiaľ ide o obsah a iné materiály uverejnené na Webe používateľom, nie sme povinní monitorovať obsahy a materiály pridávané alebo zverejňované na Webe.
 5. Všetky údaje uverejnené používateľom na Webe by sa mali ukladať aj na jeho vlastných zariadeniach, aby sa zabezpečila ďodatočná ochrana pred ich stratou.

VII. Sprístupňovanie Údajov o vozidle a platby

 1. Prístup k niektorým zdrojom Webu a generovanie Údajov o vozidle sú platené. V takom prípade sa platby uskutočňujú iba prostredníctvom platobných služieb uvedených na Webe (napríklad PayPal alebo PayU) pomocou kreditnej karty alebo iným tam určeným spô
 2. Aby ste obdržali Údaje o vozidle, musíte najskôr poskytnúť základné údaje identifikujúce vozidlo (špecifikované vo formulároch na Webe) za účelom zistenia, či máme k dispozícii údaje o konkrétnom vozidle. Následne sa musíte zaregistrovať na Web a zvoliť si jednu z možností, ako získať Údaje o vozidle, aby sme mohli poskytnúť danú službu. Zmluva medzi používateľom a nami o sprístupnenie Údajov o vozidle z Databázy sa považuje za uzavretú okamihom uskutočnenia platby používateľom. Tento Poriadok tvorí súčasť tejto zmluvy.
 3. Platby za služby dostupné na Webe sa uskutočňujú prostredníctvom platobných služieb uvedených na Webe (napríklad PayPal alebo PayU). Preto tieto platby podliehajú vnútorným poriadkom platobných služieb dostupným na ich internetových stránkach.
 4. Ceny za jednotlivé typy Údajov o vozidle sú uvedené na Webe.
 5. Na Webe si môžete objednať balíky umožňujúce získať konkrétne množstvo Údajov o vozidle v konkrétnom čase. Ceny takéhoto balíka (uvedené na Webe) sa líšia a závisia od doby platnosti balíka a množstva Údajov o vozidle, ktoré je možné získať na základe zakúpeného balíka.
 6. Ak je Databáza nedostupná počas doby platnosti balíka na viac ako jeden deň, doba platnosti balíka sa na požiadanie používateľa primerane predĺži.
 7. Údaje o vozidle sa generujú automaticky a, s výhradou obmedzení uvedených na Webe, sú k dispozícii bezodkladne po uzavretí nami a používateľom zmluvy o sprístupňovaní Údajov o vozidle. Oneskorenia pri generovaní Údajov o vozidle súvisiace s technickými problémami spôsobenými treťou stranou, poruchou alebo údržbovými prácami či aktualizáciami softvéru nepredstavujú porušenie zmluvy o sprístupňovaní Údajov o vozidle.
 8. Zakúpené Údaje o vozidle sú sprístupnené na Webe po dobu 30 dní. Po tomto dátume môžu byť z Webu úplne odstránené.
 9. Na Webe sa tiež môžu zdieľať ďalšie služby spojené s Údajmi o vozidle, najmä služba automatického cenového odhadu vozidla, ktorého sa Údaje o vozidle týkajú. V takom prípade sa na tieto služby primerane použijú ustanovenia tohto Poriadku týkajúce sa služby zdieľania údajov o vozidle, najmä pokiaľ ide o nadobudnutie služby (bod VII Poriadku) a rozsah našej zodpovednosti za túto službu (body VIII-X Poriadku).

VIII. Obmedzené prehlásenia a uistenia a hlásenie reklamácií

 1. Na základe zmluvy s používateľom o sprístupnení Údajov o vozidle sme povinní poskytnúť prístup k Údajom o vozidle, ktoré sa momentálne nachádzajú v Databáze. Údaje o vozidle sú iba pomôckou a návodom pre používateľa a Databáza nie je oficiálnou databázou. Z objektívnych dôvodov preto nie sme schopní zaručiť, že Údaje o vozidle sú kompletné, aktuálne a že sa plne zhodujú so skutočným stavom.
 2. Údaje o vozidle generujeme iba na základe údajov, ktoré máme v Databáze v čase zadania sprístupnenia Údajov o vozidle. Preto sa pri používaní služieb na Webe môže stať, že niektoré z očakávaných údajov nebudú k dispozícii a poskytnuté Údaje o vozidle nemusia byť aktuálne. Nie sme za to zodpovední.
 3. Ak je v Údajoch o vozidle zahrnutá špecifikácia základných informácií o vozidle založená na zdekódovaní údajov z čísla VIN prideleného vozidlu výrobcom, nezobrazia sa zmeny vykonané v konkrétnom vozidle po jeho vvyrobení.
 4. V prípade používateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, v medziach stanovených príslušnými právnymi predpismi, nedávame nijaké uistenia, neposkytujeme záruky ohľadom kvality, vylučujeme ručenie a neposkytujeme uistenia týkajúce sa štandardov vykonávania služieb na Webe a využívania Webu (vylučujeme najmä všetky záruky, neposkytujeme žiadne uistenia predvídané v príslušných právnych predpisoch, pokiaľ ide o uspokojivú kvalitu, vhodnosť na daný účel alebo udržiavanie náležitej starostlivosti a zručností) a nezaručujeme správne dekódovanie základných údajov identifikujúcich vozidlo, najmä číslo VIN.
 5. V prípade výskytu technických problémov týkajúcich sa Webu alebo v prípade, že nami zdieľané Údaje o vozidle nie sú v súlade so skutočným stavomi alebo sú neaktuálne, alebo ak chcete nahlásiť sťažnosti týkajúce sa Webu (reklamácie), mali by ste nás o tom bezodkladne informovať alebo podať sťažnosť pomocou formulára na podstránke „Kontakt“ Webu, popr. zaslaním nám správy na e-mailovú adresu uvedenú vyššie v Úvode k Poriadku. Snažíme sa pohotovo reagovať.

IX. Zrieknutie sa zodpovednosti

 1. Žiadne ustanovenie tohto Poriadku neobmedzuje ani nevylučuje našu alebo užívateľskú zodpovednosť akýmkoľvek nezákonným spôsobom; Poriadok predovšetkým nevylučuje našu alebo užívateľskú zodpovednosť za škody spôsobené úmyselným zavinením.
 2. Vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti stanovené v Poriadku:
  1. podliehajú obmedzeniam uvedeným v odseku 1 vyššie;
  2. vzťahujú sa na akúkoľvek zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť na základe Poriadku alebo Politiky súkromia v súvislosti s vecným rozsahom Poriadku a Politiky súkromia vrátane zmluvnej, deliktnej alebo inej podobnej zodpovednosti;
  3. nevzťahujú sa na Spotrebiteľov.
 3. V prípade používateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, potom v rozsahu aký povoľuje rámec príslušných právnych predpisov:
  1. nezodpovedáme za žiadne škody akéhokoľvek druhu, ibaže škoda bola spôsobená naším úmyselným zavinením. Ručenie a akákoľvek zodpovednosť vyplývajúca z inštitútov podobných ručeniu sú týmto vylúčené;
  2. nie sme zodpovední za stratu alebo poškodenie akýchkoľvek údajov, databázy alebo softvéru, či už nášho alebo použivateľa.
 4. Nie sme zodpovední za žiadne škody vyplývajúce z udalosti alebo udalostí mimo našu kontrolu.
 5. Údaje o vozidle sú sprístupňované iba používateľovi, ktorý je stranou zmluvy s nami o poskytovaní týchto údajov a nemali by sa zverejňovať bez nášho predchádzajúceho súhlasu.
 6. V prípade, že informácie obsiahnuté v Údajoch o vozidle pochádzajú z National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), používaním Webu akceptujete obmedzenia zodpovednosti stanovené NMVTIS, ktoré tvoria súčasť ustanovení tohhto Poriadku a sú dostupné na http://vehiclehistory.gov/nmvtis/, ako aj na Webe. V prípade, že informácie obsiahnuté v Údajoch o vozidle pochádzajú z databáz National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) alebo Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), používaním Webu akceptujete poriadky týchto databáz, ibaže sa ustanovenia týchto týkajú iba priamych používateľov týchto stránok.

X. Oslobodenie od záväzkov

Používatelia, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, nás zbavujú povinnosti k náhrade za všetky straty, škody, odškodnenia, náklady, zodpovednosť a výdavky (vrátane nákladov súvisiacich s akýmkoľvek konaním a každej sumy vyrovnania, ktorú zaplatíme tretej strane z titulu zmieru) súvisiace s akýmkoľvek porušením tohto Poriadku používateľom, a tiež sú povinní nahradiť nám všetky náklady, ktoré nám v tejto súvislosti vzniknú.

XI. Porušenia Poriadku

S výhradou akýchkoľvek ďalších našich oprávnení podľa toho Poriadku, v prípade, že použivateľ tento Poriadok akýmkoľvek spôsobom poruší, môžeme podniknúť kroky, ktoré považujeme za vhodné, aby sme na porušenie reagovali a zastavili ďalšie porušovanie a obmedzili ďalšie škody, vrátane pozastavenia používateľovi prístupu na Web, znemožnenia používateľovi prístupu na Web, zablokovania prístupu na Web pre danú adresu IP, kontaktovania providera internetu používateľa s cieľom zablokovať prístup na Web alebo postúpenia veci na riešenie súdnou cestou.

XII. Zmena ustanovení Poriadku

 1. Poriadok je možné zmeniť uverejnením jeho novej verzie na Webe. V prípade, že používateľ poskytne svoje osobné údaje, najmä e-mailovú adresu, a my mu budeme poskytovať služby v priebehu zmeny tohto Poriadku, o akýchkoľvek zmenách Poriadku ho upovedomíme prostrednictvom elektronickej pošty.
 2. V prípade používateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, zmena našich kontaktných údajov nepredstavuje zmenu týchto Poriadku.
 3. V prípade zmeny e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii sa od používateľov vyžaduje aktualizácia tejto adresy na Webe.

XIII. Postúpenie

Používatelia nemôžu prevádzať, zdieľať s ostatnými alebo inak disponovať so svojimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto Poriadku ani prijímať záväzky s týmito právami a povinnosťami súvisiace.

XIV. Salvatorská doložka

V prípade, že niektoré z ustanovení tohto Poriadku bude uznané súdom alebo iným príslušným orgánom za neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia Poriadku zostanú záväzné. Ak bude neplatné alebo neúčinné ustanovenie po vymazaní jeho časti platné, bude sa táto časť považovať za vymazanú a zvyšok ustanovenia ostane v platnosti.

XV. Vylúčenie práv tretích strán

Poriadok definuje iba vzťahy medzi nami a používateľmi Webu a neposkytuje žiadne práva pre tretie strany ani ich neoprávňuje odvolávať sa na ktorékoľvek z jeho ustanovení alebo požadovať vykonanie týchto ustanovení. Vykonanie ustanovení Poriadku si nevyžaduje súhlas žiadnej tretej strany.

XVI. Rozsah zmluvy

Tento Poriadok, spolu s našou Politikou súkromia a cenami služieb uvedenými na Webe, tvoria zmluvu medzi nami a používateľom o používaní Webu a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce úpravy týkajúce sa používania Webu.

XVII. Prístup pre spotrebiteľov k informačnému systému NMVTIS – vylúčenie zodpovednosti

 1. Národný informačný systém o názvoch motorových vozidiel (The National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS) je elektronický systém obsahujúci informácie o vybraných motorových vozidlách registrovaných na území Spojených štátov amerických. NMVTIS bol vytvorený so zámerom poskytnúť spoľahlivé informácie o právnom titule a histórii motorových vozidiel, avšak neobsahuje podrobné údaje o histórii, servise a opravách vozidiel.
 2. Podľa platného na území USA federálneho zákona USA sú všetky štáty, poisťovacie spoločnosti, vrakoviská a zberné miesta poškodených vozidiel povinné hlásiť a odosielať príslušné údaje do systému NMVTIS. Niektoré štáty však ešte nezaviedili postup zasielania údajov do NMVTIS, a preto sa zdroj údajov zhromaždený v systéme NMVTIS nevzťahuje na všetky motorové vozidlá registrované na území Spojených štátov amerických. V súčasnosti neexistuje jednotný systém podávania správ NMVTIS pre všetky štáty; niektoré štáty poskytujú informácie v reálnom čase (po prevedení právneho titulu v dôsledku uskutočnenej transakcie), zatiaľ čo iné štáty poskytujú informácie s oneskorením 24 hodín alebo dokonca niekoľkých dní.
 3. V prípade, že ohľadne daného vozidla poisťovacia spoločnosť (alebo iný príslušný subjekt) nikdy nezistila na vozidle „totálnu škodu“ alebo vozidlo nebolo označené štátnou agentúrou pre evidenciu právnych titulov k vozidlám, systém NMVTIS nemusí obsahovať údaje o predchádzajúcich významných škodách vozidla. V inom prípade môže byť od poisťovne vyžadované, aby nahlásila „totálnu škodu“, aj keď vozidlo v stave jeho registrácie nebolo uznané za „určené na diely“ alebo „šrot“.

XVIII. Zdroj údajov v systéme NMVTIS

 1. Zdroj údajov v systéme NMVTIS obsahuje:
  1. Informácie od štátnych agentúr zapojených do procesu registrácie právneho titulu vozidla.
  2. Informácie o osobných automobiloch, autobusoch, nákladných vozidlách, motocykloch, rekreačných vozidlách, camperoch (domoch na kolesách) a traktoroch. V súčasnosti nemusí súbor údajov zhromaždených v NMVTIS obsahovať vozidlá používané na obchodné účely, pokiaľ tieto vozidlá nie sú zahrnuté v pôvodnej štátnej databáze predstavujúcej register právnych titulov k vozidlám (v niektorých štátoch údaje týkajúce sa vyššie uvedenej kategórie vozidiel spracúvajú samostatné štátne agentúry), pričom systém NMVTIS môže byť v budúcnosti rozšírený aj o tieto údaje.
  3. Informácie o „kategóriách“ pridelených štátnymi agentúrami zúčastňujúcimi sa na procese registrácie právneho titulu vozidla Typy kategórií a ich definície sa v jednotlivých štátoch líšia, môžu však byť cenným zdrojom informácií o súčasnom stave vozidla a histórii jeho prevádzky a používania.
  4. Aktuálny počet najazdených kilometrov zaznamenaný v registri štátnych právnych titulov.
  5. Informácie poskytované poisťovacími spoločnosťami a recyklačnými stanicami vozidiel, vrátane vrakovísk a zberných miest poškodených vozidiel, ktoré sú zo zákona povinné hlásiť príslušné údaje do systému odo dňa 31. marca 2009. Vyššie uvedené údaje zahŕňajú informácie o prípadnom zistení poisťovacou spoločnosťou “totálnej škody “.
  6. Informácie poskytované vrakoviskami a zbernými miestami poškodených vozidiel, ktoré dostávajú „hotovosť za vraky“ (ang. cash for cluncers) ako vysporiadanie v rámci programu zavedeného Zákonom o podpore recyklácie motorových vozidiel z roku 2009 (ang. Consumer Assistance to Recycle and Save Act of 2009 (CARS)).
 2. V prípade, že ohľadne daného vozidla poisťovacia spoločnosť (alebo iný príslušný subjekt) nikdy nezistila na vozidle „totálnu škodu“ alebo vozidlo nebolo označené štátnou agentúrou pre evidenciu právnych titulov k vozidlám, systém NMVTIS nemusí obsahovať údaje o predchádzajúcich významných škodách vozidla.. Naopak, od poisťovacej spoločnosti sa môže vyžadovať, aby nahlásila „totálnu škodu“, aj keď vozidlo v stave jeho registrácie nebolo uznané za „určené na diely“ alebo „šrot“.
 3. Podrobné informácie týkajúce sa interpretácii údajov obsiahnutých v zdrojoch systému NMVTIS a vysvetlenia k označeniam prideleným vozidlám štátnymi agentúrami zúčastňujúcimi sa na procese registrácie právneho titulu vozidla sú k dispozícii na internetovej stránke na adrese: www.vehiclehistory.gov.

XIX. Príslušné právo a jurisdikcia

 1. Tento Poriadok sa riadi poľským právom, a v rozsahu neupravenom v Poriadku sa uplatnia zákon z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (vo vzťahu k Spotrebiteľom) a zákon z 18. júla 2002. o poskytovaní služieb elektronickou cestou.
 2. V prípade používateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, budú všetky spory vyplývajúce z Poriadku podliehať výlučnej jurisdikcii poľských súdov.
 3. V prípade používateľov, ktorí sú Spotrebiteľmi a ktorých bydlisko sa v deň uzavretia zmluvy o sprístupnenie Údajov o vozidle nachádza v Poľsku, budú akékoľvek spory vyplývajúce z tohto Poriadku alebo Politiky súkromia podliehať výlučnej jurisdikcii poľských súdov.

XX. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Používatelia, ktorí sú Spotrebiteľmi, ktorí si zakúpia balík s Údajmi o vozidle, aby ho realizovali v stanovenej lehote, iba ak nezačali využívať naše služby, t. j. nezískali žiadne Údaje o vozidle prostredníctvom Webu, majú právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné nás informovať na e-mailovej adrese alebo poštovej adrese uvedenej vyššie v časti Úvod k Poriadku o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete tiež použiť formulár na podstránke „Kontakt“ na Webe alebo nepovinný zákonný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vám na požiadanie poskytneme e-mailom. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať informácie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred termínom na odstúpenie od zmluvy.
 2. Začatie využívania služieb na Webe pred uplynutím lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy znamená stratu tohto práva, čo užívateľ potvrdzuje prijatím tohto Poriadku.
 3. V prípade účinného odstúpenia od našej spoločnej mluvy, vrátime všetky prijaté platby bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Vrátenie platby uskutočníme pomocou rovnakých spôsobov platby, aké boli použité v pôvodnej transakcii, ibaže používateľ výslovne súhlasili s iným riešením; v každom prípade s týmto vrátením nie sú spojené žiadne poplatky.