Podmínky použití pro webové stránky Automoli

(verze platná od 15. prosince 2023)

I. Úvod

 1. Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla pro používání webové stránky provozované pod názvem „Automoli“ na internetové doméně „www.automoli.com“ (dále jen „Webová stránka“). Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami nebo s jakoukoli jejich částí, prosím, nepoužívejte Webovou stránku.
 2. Webové stránky provozuje společnost Autoiso sp. z o.o. se sídlem na adrese: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Polsko), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Katowicích-Východ pod číslem KRS 0000840558, s akciovým kapitálem 8 000 PLN a daňovým identifikačním číslem v Polsku NIP: PL6342976575. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo na e-mailové adrese: support@autoiso.pl. V otázkách týkajících se webových stránek a služeb poskytovaných na nich komunikujeme především prostřednictvím e-mailu.
 3. Hlavním cílem Webové stránky je poskytnout svým uživatelům co nejvíce technických, historických a dalších údajů o konkrétním vozidle ve formě Zprávy (viz Oddíl II Obchodních podmínek) na základě základních údajů identifikujících vozidlo poskytnutých uživateli. Zprávu připravujeme na základě údajů ze Zdrojů (viz Oddíl II Obchodních podmínek) a zpřístupňujeme ji uživatelům prostřednictvím Webové stránky.
 4. Navzdory našim snahám udělat zprávu spolehlivým zdrojem informací o konkrétním vozidle, není možné plně ověřit přesnost údajů v ní obsažených vůči aktuálnímu skutečnému stavu. Například pokud byla data ve zprávě zaznamenána s chybami v zdrojích, zpráva může tyto chyby replikovat a lišit se od aktuálního skutečného stavu. Proto by měla být zpráva považována pouze za pomocný nástroj pro hodnocení historie a stavu daného vozidla a poté vždy přímo prověřit aktuální skutečný stav vozidla a jeho dokumentů, zejména před rozhodnutím o jeho koupi.
 5. Pokud si všimnete jakýchkoli nesrovnalostí mezi zprávou o daném vozidle a současným skutečným stavem tohoto vozidla, byli bychom vděční, pokud byste nás o tom informovali. Data ze zdrojů pocházejících od třetích stran jsou nezávislá na nás, avšak v případě oprávněných pochybností o přesnosti těchto dat se skutečným stavem, abychom zabránili zavádění, můžeme pozastavit poskytování pochybných dat ve zprávách a informovat osobu, od které data pocházejí, přičemž si ponecháme informace o této situaci.
 6. Rozsah informací v Zprávě se může lišit pro každé vozidlo. Možnost získání určitých informací v daném čase závisí na tom, zda jsou tyto informace v daném okamžiku dostupné ve Zdrojích. Před objednáním Zprávy můžete zkontrolovat, zda konkrétní rozsah informací o daném vozidle můžeme ověřit v Zdrojích.
 7. Zpráva neobsahuje osobní údaje, pouze údaje o konkrétním vozidle.
  Služby dostupné na webových stránkách jsou určeny pro fyzické osoby, právnické osoby a další subjekty, které mají místo pobytu nebo sídlo v geografických hranicích Evropy (zejména zemí Evropského hospodářského prostoru) a Severní Ameriky.
 8. Služby na webových stránkách jsou určeny výhradně pro osoby, které dosáhly minimálně 18 let a mají plnou právní způsobilost.
 9. Pravidla pro zpracování osobních údajů námi a používání cookies jsou obsažena v naší Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na Webových stránkách.
 10. Pro použití webové stránky by měl uživatel používat zařízení s přístupem k internetu, s řádně nainstalovaným a nakonfigurovaným internetovým prohlížečem v nejnovější verzi a s aktuálním softwarem pro zobrazování PDF souborů, a měl by mít aktivní e-mailovou adresu. Pro použití některých funkcí webové stránky je vyžadován software Java Script a povolení k použití konkrétních cookies. Nejsme odpovědní za nedostatek přístupu k datům zveřejněným na naší webové stránce kvůli nesplnění technických požadavků uvedených výše ze strany uživatelova zařízení.

II. Definice

V těchto smluvních podmínkách mají následující termíny významy, které jsou jim přiřazeny:

„Spotřebitel“ znamená jakoukoli fyzickou osobu jednající pro účely nesouvisející s jejich podnikatelskou nebo profesionální činností, a také jakoukoli fyzickou osobu využívající služby dostupné na webové stránce pro účely přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud pro ně nemá profesionální charakter, zejména vyplývající z předmětu jejich podnikatelské činnosti uvedeného v příslušném veřejném rejstříku.

„Report“ znamená soubor různých typů dat o konkrétním vozidle získaných ze zdrojů podle aktuálního stavu v době získání těchto dat, které zpřístupňujeme prostřednictvím webových stránek. Tato data mohou obsahovat informace o historii vozidla, technických datech, opatřeních na zlepšení bezpečnosti vozidla atd. Tato data by měla být považována pouze za pomocný nástroj pro hodnocení historie a stavu daného vozidla, protože nejsou plně ověřena na shodu s aktuálním skutečným stavem.

„Zdroje“ znamenají všechny dostupné zdroje dat o vozidlech, zejména naši databázi a další nám dostupné databáze spravované třetími stranami, včetně veřejných databází (např. National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Vehicle & Operator Services Agency, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), stejně jako další běžně dostupné zdroje těchto dat. Zdroje nepředstavují oficiální rejstřík, ačkoli určitá data v nich obsažená mohou pocházet z takových rejstříků.

III. Práva na obsah na webové stránce

 1. V souladu s dalšími informacemi na webových stránkách, všechna práva duševního vlastnictví k webovým stránkám a obsahu na nich dostupnému (textovému, grafickému nebo jinému), včetně ochranných známek a dalších grafických nebo slovních prvků, jsou vyhrazena a patří nám nebo našim poskytovatelům licence.
 2. Zejména jsou zakázány následující činnosti:
  1. opětovné zveřejnění materiálů získaných z webové stránky (včetně opětovného zveřejnění na jiné webové stránce),
  2. prodej, pronájem, půjčení, darování, převod nebo sublicencování týkající se Webové stránky nebo materiálů z Webové stránky,
  3. veřejné sdílení jakýchkoli materiálů z Webové stránky,
  4. reprodukce, duplikace, kopírování nebo jiné komerční využití materiálů z webové stránky, nebo
  5. úprava nebo jiná modifikace jakýchkoli materiálů na webových stránkách, bez předchozího a výslovného písemného souhlasu naší společnosti.

IV. Používání Stránek

 1. Je zakázáno používat webové stránky jakýmkoli způsobem, který by je mohl poškodit nebo negativně ovlivnit schopnost jejich použití, a dále je zakázáno používat webové stránky jakýmkoli jiným způsobem, který je nelegální, protiprávní, škodlivý nebo související s jakýmkoli nelegálním, protiprávním nebo škodlivým účelem nebo aktivitou.
 2. Je zakázáno využívat webové stránky k kopírování, používání, ukládání, přenosu, odesílání, publikování nebo distribuci jakýchkoli materiálů, které obsahují jakýkoli špehovací software, virus, trojského koně, červa, keylogger, rootkit nebo jiný škodlivý software nebo zařízení, nebo na ně odkazují.
 3. Je zakázáno získávat data z webové stránky, která jsme neučinili dostupná uživatelům, stejně jako jakékoliv systematické nebo automatické získávání dat z webové stránky nebo dat souvisejících s webovou stránkou (včetně použití následujících technik: scraping, data mining, extrakce dat a sběr dat) bez našeho písemného souhlasu.
 4. Je zakázáno využívat webové stránky k přenosu nebo odesílání nevyžádaných obchodních informací.
 5. Je zakázáno využívat webové stránky pro jakékoliv marketingové účely bez našeho písemného souhlasu.
 6. Uživatelé jsou povinni aktualizovat své údaje poskytnuté na webových stránkách během registrace, zejména osobní údaje, včetně přihlašovacích údajů a e-mailové adresy.

V. Omezený přístup k prostředkům webové stránky

 1. Přístup k částem zdrojů Webové stránky je omezen. Vyhradzujeme si právo omezit přístup k dalším zdrojům Webové stránky nebo omezit přístup k celé Webové stránce, s ohledem na práva uživatelů vyplývající z dříve uzavřených smluv.
 2. Pokud uživatel získá od nás přihlašovací jméno nebo heslo umožňující přístup k prostředkům s omezeným přístupem umístěným na webových stránkách nebo k jinému obsahu nebo službám s omezeným přístupem, je uživatel povinen zabezpečit heslo a přihlašovací jméno tak, aby nebylo zveřejněno žádné třetí straně.

VI. Obsah zveřejněný na webové stránce uživatelem

 1. Obsah zveřejněný na webových stránkách uživatelem nesmí být nelegální, v rozporu s pravidly společenského soužití, netikety nebo jiných zavedených zvyklostí, nesmí porušovat práva třetích stran, ani nemůže vést k jakémukoli nároku nebo právnímu řízení proti uživateli, nám nebo jakékoli třetí straně (v každém případě v rozsahu jakéhokoli platného práva).
 2. Je zakázáno zveřejňovat na webových stránkách jakýkoli obsah, který je nebo byl předmětem jakéhokoli probíhajícího nebo hrozícího budoucího soudního řízení nebo podobných postupů.
 3. Vyhrazujeme si právo upravit nebo odstranit jakýkoli obsah publikovaný, uložený nebo publikovaný na webových stránkách, zejména pokud se ukáže, že je nezákonný.
 4. V souladu s ustanoveními těchto Podmínek služby a platným právem nejsme povinni sledovat obsah, který uživatel zveřejňuje na Webové stránce.
 5. Veškerý obsah, který uživatel umístí na webové stránky, by měl být také uchováván na jeho vlastních zařízeních pro další ochranu proti ztrátě.

VII. Doplňkové služby

 1. Přístup k určitým zdrojům webové stránky, zejména získání zprávy, je zpoplatněn. V takovém případě se platby provádějí výhradně prostřednictvím platební služby uvedené na webové stránce (jako je PayPal nebo PayU) pomocí kreditní karty nebo jiným tam uvedeným způsobem.
 2. Pro získání Zprávy musíte nejprve poskytnout základní údaje identifikující vozidlo (uvedené ve formulářích na Webových stránkách), které nám umožní zkontrolovat a představit předběžné informace o tom, zda a jaký rozsah informací o vozidle můžeme ověřit v Zdrojích. Poté, na základě předběžných informací poskytnutých námi, byste měli vybrat rozsah informací, které mají být uvedeny ve Zprávě, způsob platby a zaregistrovat se nebo přihlásit na Webových stránkách, aby nám umožnili poskytovat služby. Smlouva mezi uživatelem a námi o poskytnutí Zprávy je považována za uzavřenou v okamžiku platby uživatele. Tyto Podmínky služby jsou součástí této smlouvy. Zpráva je automaticky zpřístupněna na Webových stránkách okamžitě po úspěšném dokončení platby.
 3. Platby za služby dostupné na webových stránkách prostřednictvím tam uvedených platebních služeb (jako je PayPal nebo PayU) podléhají podmínkám těchto služeb dostupných na jejich webových stránkách.
 4. Ceny našich služeb, zejména zprávy a doplňkových služeb, jsou uvedeny na webových stránkách.
 5. Po získání Zprávy lze prostřednictvím uživatelského účtu s poskytnutými údaji objednat daňovou fakturu. Využití placených služeb je považováno za přijetí použití elektronických faktur.
 6. Na webových stránkách můžete objednat balíčky, které umožňují získání zpráv pro určitý počet vozidel, v určitém časovém období a za určitou cenu uvedenou na webových stránkách. Pokud jsou zdroje dočasně nedostupné z technických důvodů po dobu delší než jeden den během platnosti balíčku, doba platnosti tohoto balíčku bude na žádost uživatele příslušně prodloužena.
 7. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebiteli, zpoždění v poskytování Zprávy související s technickými problémy způsobenými třetí stranou, poruchou, údržbou nebo aktualizací softwaru, nepředstavují porušení smlouvy o poskytování Zprávy.
 8. Zakoupené zprávy jsou na webových stránkách k dispozici minimálně 30 dní. Po této době mohou být z webových stránkách zcela odstraněny.

VIII. Náhrada škody

 1. Webové stránky mohou také poskytovat bezplatné průběžné služby doplňující poskytování zpráv, včetně:
  1. poskytnutí uživateli účtu na webové stránce, zřízeného při uzavření první smlouvy o poskytnutí zprávy, za účelem poskytnutí zprávy a usnadnění dalšího využití služeb dostupných na webové stránce;
  2. doručení newsletteru uživateli.
 2. V případě doplňkových služeb pro poskytování Zprávy:
  1. můžeme přestat poskytovat službu s okamžitou platností v případě porušení Podmínek služby uživatelem (viz oddíl XII Podmínek služby) a v případě ukončení naší činnosti nebo významné změny jejího předmětu s dvoutýdenní výpovědní lhůtou;
  2. můžeme s okamžitou platností ukončit poskytování služby v případě, že obdržíme zpětnou vazbu, že konkrétní e-mailová adresa neexistuje, a v případě nečinnosti uživatele na jeho účtu na webových stránkách po dobu nejméně jednoho roku, a to s dvoutýdenním předstihem;
  3. Uživatel webové stránky může kdykoli okamžitě rezignovat na tyto služby. Pokud si přejete smazat účet, může to být provedeno tím, že nás o tom informujete jedním z komunikačních metod s námi uvedených v části I.2. Obchodních podmínek nebo pomocí nastavení uživatelského účtu, pokud je tato možnost k dispozici. Můžete se odhlásit od odběru newsletteru kliknutím na odkaz pro odhlášení v každé zprávě newsletteru.

IX. Porušení smluvních podmínek

 1. Na základě smlouvy s uživatelem o poskytnutí Zprávy se zavazujeme poskytnout údaje o konkrétním vozidle, které jsou nám v daném okamžiku k dispozici ze Zdrojů. Proto se může stát, že některé očekávané údaje nebudou v Zdrojích k dispozici. Zpráva tedy představuje pouze pomoc a pokyny pro uživatele. Z objektivních důvodů nejsme schopni zaručit, že údaje v Zprávě jsou kompletní, aktuální a plně v souladu s aktuálním skutečným stavem vozidla.
 2. Pokud je specifikace základních informací o vozidle obsažených v zprávě založena na dekódování dat z VIN čísla přiděleného výrobcem vozidla, nezobrazí změny provedené v konkrétním vozidle po jeho výrobě.
 3. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebiteli, v rozsahu stanoveném platným právem, neposkytujeme žádné záruky (zejména pokud jde o standardy poskytování služeb na webové stránce a jejich využívání), vylučujeme záruky, neposkytujeme záruky kvality a nezaručujeme správnost dekódování základních identifikačních údajů vozidla, zejména čísla VIN.

X. Omezení odpovědnosti

 1. Cílem ustanovení těchto Podmínek služby není omezit nebo vyloučit naši nebo uživatelovu odpovědnost jakýmkoli způsobem v rozporu se zákonem; zejména Podmínky služby nevylučují naši nebo uživatelovu odpovědnost za škody způsobené úmyslnou chybou.
 2. Vyloučení a omezení odpovědnosti stanovené v Podmínkách služby:
  1. jsou předmětem omezení uvedených v odstavci 1 výše;
  2. platí pro veškerou odpovědnost, která může vzniknout v souvislosti s předmětem Smluvních podmínek, včetně smluvní odpovědnosti, deliktové odpovědnosti nebo jiné podobné odpovědnosti;
  3. neplatí pro spotřebitele.
 3. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebiteli, nejsme v rozsahu možném podle platného práva odpovědni za:
  1. škody jakéhokoli druhu, zejména za ztracený zisk, pokud škoda nebyla způsobena naší úmyslnou chybou;
  2. ztráta nebo poškození jakýchkoli dat, databází nebo softwaru, jak naše, tak uživatele.
 4. Nejsme odpovědní za žádné škody vzniklé v důsledku události nebo událostí mimo naši kontrolu, pokud zákon neustanovuje jinak.
 5. Zpráva je poskytnuta výhradně uživateli, který je smluvní stranou smlouvy s námi o poskytnutí zprávy a neměla by být zveřejněna bez našeho předchozího souhlasu.
 6. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebiteli, pokud informace obsažené v zprávě pocházejí z National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), používání webové stránky znamená přijetí omezení odpovědnosti uvedených NMVTIS na webové stránce vehiclehistory.bja.ojp.gov, a pokud pocházejí z databází National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) nebo Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), používání webové stránky znamená přijetí předpisů těchto databází.

XI. Náhrada škody

Uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli, nás zprošťují odpovědnosti za všechny ztráty, škody, náhrady, náklady, závazky a výdaje (včetně nákladů souvisejících s jakýmkoli řízením a jakékoliv částky, kterou jsme zaplatili třetí straně jako usmíření) související s jakýmkoli porušením těchto Podmínek služby uživatelem a jsou povinni nám nahradit všechny náklady, které jsme v souvislosti s tímto vynaložili.

XII. Porušení smluvních podmínek

V souladu se všemi našimi ostatními právy vyplývajícími z těchto Podmínek služby, pokud uživatel poruší Podmínky služby jakýmkoli způsobem, můžeme podniknout takové kroky, jaké považujeme za vhodné pro reakci na porušení, pro zabránění dalšímu porušení a omezení další škody, včetně pozastavení uživatelova přístupu na Webové stránky, zabránění uživatelova přístupu na Webové stránky, blokování přístupu na Webové stránky pro konkrétní IP adresu, kontaktování poskytovatele internetu uživatele s cílem zablokovat přístup na Webové stránky, ukončení smluv nás vázajících s uživatelem a smazání jeho účtu, nebo podniknutí právních kroků.

XIII. Vyloučení práv třetích stran

Podmínky služby definují pouze vztah mezi námi a uživateli webové stránky a neposkytují žádná práva třetím stranám ani je neoprávnějí k odvolání na jakékoliv její ustanovení nebo požadování jeho provedení. Provedení ustanovení Podmínek služby nevyžaduje souhlas žádné třetí strany.

XIV. Převod

 1. Uživatelé nesmí převádět, sdílet s ostatními nebo jinak nakládat se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z smlouvy, která nás s nimi váže, ani nezakládat závazky týkající se těchto práv a povinností.
 2. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebiteli, si vyhrazujeme právo převést práva a povinnosti vyplývající z smlouvy, která nás s nimi váže, na třetí stranu bez souhlasu těchto uživatelů.

XV. Reklamace a alternativní řešení sporů

 1. V případě technických problémů souvisejících s webovou stránkou, nebo pokud zpráva poskytnutá námi obsahuje údaje nesouhlasící se skutečným stavem nebo jsou zastaralé, nebo pro podání otázek, návrhů nebo stížností týkajících se webové stránky (stížnosti), by měl být použit jeden z komunikačních metod s námi uvedených v části I.2. obchodních podmínek. Snažíme se odpovědět co nejdříve, nejpozději do 14 dnů.
 2. Pro spotřebitele existuje možnost využití alternativního řešení sporů. V Polsku lze podrobné informace na toto téma, včetně seznamu subjektů poskytujících pomoc v takových situacích, najít na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Existuje také možnost využití online řešení sporů prostřednictvím platformy ODR (Online Dispute Resolution) poskytované institucemi EU na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Využití alternativního řešení sporů je však pro každou stranu dobrovolné.

XVI. Platné právo a jurisdikce

 1. Tyto Obchodní podmínky podléhají polskému právu a v rozsahu, který není upraven v Obchodních podmínkách, se použijí ustanovení Občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964, zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (vztahující se na spotřebitele) a zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002.
 2. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebiteli, a pro uživatele, kteří jsou spotřebiteli a jejichž místo bydliště se v den uzavření smlouvy o poskytnutí zprávy nachází v Polsku, budou veškeré spory související s těmito Podmínkami služby nebo Zásadami ochrany osobních údajů podléhat výhradní pravomoci polských soudů.

XVII. Oddělitelnost

Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek služby považováno za neplatné nebo nevymahatelné soudem nebo jinou příslušnou autoritou, zbývající ustanovení Podmínek služby zůstávají závazné. Pokud by bylo neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platné po odstranění jeho části, tato část bude považována za smazanou a zbytek ustanovení bude považován za platný a vymahatelný.

XVIII. Změna Podmínek služby

 1. Podmínky služby mohou být změněny z platných důvodů, které zahrnují: dodržování aktuálně platných zákonů, významné změny v kupní síle peněz, významné změny v úrovni minimálních nebo průměrných mezd, nepředvídatelné a nezávislé události mimo kontrolu stran (jako válka, nepokoje, přírodní katastrofy, epidemie), významné změny v povaze nebo způsobu provádění našeho podnikání a poskytování služeb na webových stránkách, změny v postupu nákupu služeb na webových stránkách, změny v dostupných platebních metodách a změny v zabezpečení webových stránek a jejich uživatelů.
 2. Změny jsou provedeny zveřejněním Obchodních podmínek v jejich novém znění na Webových stránkách a okamžitým informováním uživatelů, kteří využívají naše služby poskytované prostřednictvím Webových stránek a poskytli nám svou e-mailovou adresu. Obchodní podmínky v jejich novém znění nabývají účinnosti 14 dní po zveřejnění na Webových stránkách a budou se vztahovat pouze na smlouvy uzavřené po jejich nabytí účinnosti a na průběžné služby (jako je udržování uživatelského účtu, newsletter). Uživatel může do 14 dní od obdržení oznámení o změně Obchodních podmínek zrušit služby, které poskytujeme, s okamžitou účinností tím, že nás o tom informuje e-mailem nebo kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu s oznámením o změně, který umožňuje zrušení služeb.
 3. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebiteli, změna našich kontaktních údajů nepředstavuje změnu těchto Obchodních podmínek.

XIX. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákonné právo odstoupit od smlouvy není k dispozici uživatelům, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Zákonné právo odstoupit od smlouvy není k dispozici uživatelům, kteří jsou spotřebiteli, protože Zpráva představuje digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, a poskytování Zprávy je zahájeno pouze s předchozím souhlasem spotřebitele a poté, co byl spotřebitel informován o ztrátě tohoto práva v důsledku udělení takového souhlasu a uznání tohoto, a poté obdržení potvrzení od nás v tomto ohledu (jak je popsáno v článku 38(1)(13) zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014).

Předpisy platné do 14. prosince 2023 – stáhnout PDF